Status Balkongprojektet

Beslut om att utföra projektet togs av samtliga närvarande vid föreningens extrastämmor den 21 juni 2021.
På grund av pandemin hölls stämman utomhus. Eftersom föreningen har många medlemmar delades stämman upp på 2 tider, 18.00 resp. 19.00 samma kväll. Samtliga i röstlängden inskrivna och närvarande medlemmar kl 18.00 och 19.00 röstar Ja till projektet och ingen röstade emot.

42 ägarrepresentanter som företräder totalt 35 lägenheter var anmälda i röstlängden och avgav sina röster. Stämmans beslutade således vid omröstning i fråga om balkongprojekt, att det skall utföras. Röstantalet 35 stycken för och 0 stycken emot.

En medlem reserverade sig emot dagordningen/kallelsen och hur den var formulerad och uppställd, men ej emot projektet som sådant.

Efter det har föreningen jobbat med att få in fullmakt/röstsedel från de som inte varit närvarande på stämman eller som inte svarat med fullmakt/röstsedel. Vid sammanställning av fullmakter/röstsedlar så hade i juli alla utom 14 svarat och en medlem sagt nej till projektet. Övriga hade svarat/röstat ja.

Den 20:e juli skickas därför ärendet vidare till Hyresnämnden i Sundsvall
för beslut i frågan. Efter det har ytterligare medlemmar svarat och röstat Ja för projektet. Kvarstår gör 4 stycken som ej svarat. Nej-rösten som erhölls har återtagits.

Något datum för förhandling i hyresnämnden har inte erhållits, varför vi ber
om att få återkomma med ytterligare information när vi vet mer.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Brf Katten

Teknisk administrativ förvaltning och Ekonomisk förvaltning

Brf Kattens styrelse har tagit hjälp av en inköpskonsult angående Teknisk administrativ förvaltning och Ekonomisk förvaltning. Vårt nuvarande avtal med Riksbyggen går ut i årsskiftet 2021. Vi har under juli och augusti månad tagit fram underlag inför anbudsförfrågan. Den blev utskickad den 2/9 till 4st leverantörer. Där vi vill få in svar i slutet av september 2021. Där vi i styrelsen tillsammans med konsulten går genom svaren. För att sedan ta beslut på vem som vinner anbudet i början av oktober. Så att vi och leverantören får tid att samla ihop information och inkörning, om vi byter leverantör.

/Styrelsen Brf Katten